محمود فرج پور

مسئول دفتر ریاست دانشکده شیمی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
twwsi_37872.2e16d0ba.fill-600x600

آقای مجید طاووسی

مدیر امور عمومی دانشکده شیمی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

آقای مصطفی محمدی ضرون

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه مدرک تحصیلی دکتری شیمی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
7e9d1df6-b2b2-439e-b079-2cfba5e85abe

آقای غلامعلی ندری

مسئول آزمایشگاه‌های شیمی مدرک تحصیلی دکتری شیمی تجزیه تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
zarin_ghadam_s_2525

خانم پریسا زرین قدم

سرپرست آزمایشگاههای تحقیقاتی مدرک تحصیلی دکتری شیمی معدنی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
foroozan_s_2524

خانم فروزان حسینی

کارشناس مسئول آزمایشگاه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
photo3127050326

آقای صادق فرهادی

مسئول آموزش مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
photo3127054203

خانم ستاره بگری

مسئول انبار مدرک تحصیلی کارشناسی
photo3126995602

خانم زهرا محسنی نیک

کارشناس پژوهش تحصیلات تکمیلی مدرک تحصیلی دکتری شیمی معدنی
photo144138278177482072

الهه امیدی میرزایی

کارشناس گروه آموزشی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳